ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOOLKITCHEN (2020-2021). Gevestigd te Amsterdam

1: Definities
1.1 Onder Schoolkitchen wordt verstaan: Schoolkitchen B.V. te Amsterdam. 1.2 Onder Contractant wordt verstaan: de ouder of ieder ander die een leerling bij Schoolkitchen onderbrengt en de verschuldigde betalingen verricht. 1.3 Onder Leerling wordt verstaan: de persoon die huiswerkbegeleiding of bijles ontvangt.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Schoolkitchen.

2.2 Afwijking van de artikelen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk overeengekomen worden. De overige artikelen in deze Algemene Voorwaarden, waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven onverkort van toepassing.

Artikel 3: Overeenkomst
3.1 De overeenkomst voor huiswerkbegeleiding en/of bijles komt tot stand door ondertekening van het online ingevulde inschrijfformulier door de Contractant. Met de ondertekening van het digitale inschrijfformulier verklaart de Contractant kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden.

3.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor het gehele schooljaar zoals is vastgelegd in ‘2020 –2021 Schoolkitchen perioden en vakantie-& feestdagen’, of het resterende deel daarvan. Er kan op ieder moment in het schooljaar begonnen worden.

3.3 De overeenkomst kan door de Contractant tussentijds worden beëindigd door middel van een schriftelijke opzegging via e-mail naar planning@schoolkitchen.nl. Indien een opzegging in de eerste twee (2) weken van een periode is ontvangen, wordt alleen deze periode in rekening gebracht. Indien een opzegging na de eerste twee (2) weken van een periode is ontvangen, wordt de daaropvolgende periode volledig in rekening gebracht. Deze regels gelden ook voor een mindering in het aantal huiswerkbegeleidingsshifts. Voor de structurele bijlessen geldt een opzegtermijn van één week na afname van minimaal 4 opeenvolgende bijlessen.

3.4 Contracten eindigen automatisch aan het einde van het schooljaar tenzij de Contractant aangeeft de huiswerkbegeleiding/bijlessen van Schoolkitchen het volgende schooljaar voort te willen zetten. In dat geval wordt het bestaande contract automatisch verlengd.

Artikel 4: Openingstijden en Standaardaanwezigheid
4.1 Schoolkitchen is iedere weekdag 1 shift geopend van 14.30 uur -18.30 uur. Iedere dinsdag-en donderdagavond is er een 2e shift van 18.30 uur -22.00 uur. Zondag is de 1e shift van 11.00 uur -15.00 uur en de 2de shift van 15.00 uur -19.00 uur. Tijdens schoolvakanties, zoals die bepaald zijn door de Rijksoverheid voor regio Noord, is Schoolkitchen gesloten, met uitzondering van iedere laatste zondag van de betreffende vakantie, de 2e week van de kerstvakantie en één week van de meivakantie. Voor het overzicht vakantie- en feestdagen waarop Schoolkitchen geopend en gesloten is, zie bijlage ‘2020 –2021 Schoolkitchen perioden en vakantie-& feestdagen’.

4.2 De huiswerkbegeleiding en de bijlessen vinden plaats op vaste dagen en tijdstippen van de week.

4.3 Voor huiswerkbegeleiding geldt dat de Contractant minimaal twee (2) shifts huiswerkbegeleiding per week dient af te nemen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.4 De Contractant zal Schoolkitchen zo snel mogelijk informeren over veranderingen of situaties die redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op de begeleiding of de schoolprestaties van de Leerling.

4.5 Een Leerling mag niet eerder dan na twee uur huiswerkbegeleiding weggaan, tenzij de Contractant hier toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook van belang dat de Leerling voldoende huis-en schoolwerk meeneemt, zodat hij of zij vooruit kan werken.

Artikel 5: Ziekte, Verzuim en Afzegging
5.1 Huiswerkbegeleiding: Verzuim en/of ziekte dienen uiterlijk op de dag van de huiswerkbegeleiding, op maandag t/m vrijdag vóór 14:30 en op zondagen vóór 11:00, door de Contractant kenbaar gemaakt te worden door middel van het sturen van een e-mail naar planning@schoolkitchen.nl of door een bericht achter te laten op telefoonnummer 020 –223 78 09.

5.2 Bij verzuim en/of ziekte van de Leerling worden de overeengekomen huiswerkbegeleidingsshifts in rekening gebracht.

5.3 Bij school-gerelateerd verzuim en/of ziekte van de Leerling, mag de huiswerkbegeleiding in overleg met Schoolkitchen binnen twee (2) weken worden ingehaald, buiten de proefwerkweekperioden.

5.4 Bijlessen: Het afzeggen van geplande bijlessen kan alleen door de Contractant worden gedaan door middel van het sturen van een e-mail naar planning@schoolkitchen.nl. Indien de Contractant de bijles tot 24 uur van tevoren éénmalig afzegt (via planning@schoolkitchen.nl) worden er voor een bijles van 1,5 uur €20 reserverings-& administratiekosten in rekening gebracht en voor een bijles van 1 uur €15. Indien een bijles 24 uur of korter voor aanvang van de bijles éénmalig wordt afgezegd, wordt de betreffende bijles volledig in rekening gebracht.

5.5 Door Schoolkitchen afgezegde bijlessen worden niet in rekening gebracht.

Artikel 6: Tarieven, Facturering en Betalingstermijn
6.1 Schoolkitchen rekent éénmalig €22,50 aan administratiekosten voor nieuwe leerlingen. De tarieven van de huiswerkbegeleiding voor kinderen uit klas 2 t/m 6 zijn €37,50, €69, €87,50, €110 en €137,50 per week voor respectievelijk 1, 2, 3, 4 en 5 shifts huiswerkbegeleiding per week. De tarieven van de brugklas-huiswerkbegeleiding (voor kinderen uit klas 1) zijn €35,00, €66,00,€84,00, €106,00 en €132,50 per week voor respectievelijk 1, 2, 3, 4 en 5 shifts huiswerkbegeleiding per week. Voor leerlingen uit het eindexamenjaar is er een aangepast tarief voor de helft van periode 7, geheel periode 8 en periode 9 (zie ‘2020 –2021 Schoolkitchen perioden en vakantie-& feestdagen’), namelijk €45, €78, €108, €132, €165 per week voor respectievelijk 1, 2, 3, 4 en 5 shifts. Het tarief voor structurele bijlessen (een wekelijkse reeks van minimaal 4) is €35 per uur. Overige bijlessen zijn €40 per uur. Evaluaties via de telefoon of per e-mail zijn gratis.

6.2 De facturering van de huiswerkbegeleiding geschiedt in 10 perioden gebaseerd op 40 weken huiswerkbegeleiding in het schooljaar, te vinden in ‘2020 –2021 Schoolkitchen perioden en vakantie-& feestdagen’.

6.3 Schoolkitchen brengt de overeengekomen aantal huiswerkbegeleidingsshifts per periode aan het begin van iedere periode bij de Contractant in rekening. Bijlessen worden achteraf per periode in rekening gebracht. De facturen worden verstuurd per e-mail. De betalingen worden automatisch geïncasseerd. Indien de incasso wordt gestorneerd, dienen de facturen alsnog binnen veertien (14) dagen door de Contractant te worden voldaan. Indien u geen machtiging geeft voor automatische incasso, ontvangt u een factuur met een betalingstermijn van 14 dagen. Hier voor worden €5,00 administratiekosten per periode gerekend, met uitzondering van de eerste factuur.

6.4 Gemiste huiswerkbegeleidingsshifts met een andere reden dan ziekte of schoolverplichtingen (bijvoorbeeld een vakantie), buiten de vakanties aangegeven in ‘2020 –2021 Schoolkitchen perioden en vakantie-& feestdagen’, leiden niet tot verlaging van het factuurbedrag en kunnen niet worden ingehaald.
6.4.1. De feest- en vakantiedagen waarop Schoolkitchen is gesloten, kunnen niet worden ingehaald, met uitzondering van 31-12-2020, 01-01-2021, 02-04-2021, 04-04-2021, 13-05-2021. De huiswerkbegeleiding op deze dagen mag in overleg met Schoolkitchen binnen twee (2) weken worden ingehaald, buiten de proefwerkweekperioden.

6.5 Indien een bijles valt op een reguliere huiswerkbegeleidings-dag worden beiden in rekening gebracht. Indien er op deze dag minder dan twee uur tijd is voor huiswerkbegeleiding, kan de huiswerkbegeleiding in overleg met Schoolkitchen binnen twee (2) weken worden ingehaald, buiten de proefwerkweekperioden.

6.6 Bij niet tijdige betaling (binnen 14 dagen na factuurdatum) is de Contractant van rechtswege en zonder dat aanmaning of in gebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim. In dit geval is de Contractant ook de incassokosten verschuldigd.

Artikel 7: Huisregels
7.1 De Leerling dient zelf voor schriften, schrijfgerei, rekenmachine e.d. te zorgen. De leerling dient al het benodigde schoolmateriaal elders uit te printen (zoals powerpoints, boekverslagen, samenvattingen).

7.2 Tijdens de huiswerkbegeleiding is het de Leerling toegestaan eigen etenswaren mee te nemen en te nuttigen mits anderen daar geen hinder van ondervinden.

7.3 Het is de Leerling niet toegestaan een mobiele telefoon naar de huiswerkbegeleiding mee te nemen. Indien de leerling desalniettemin een mobiele telefoon meeneemt dan dient deze, evenwel op eigen risico, te worden ingeleverd in het daarvoor bestemde ‘mobieltjeshotel’.

7.4 Roken is in en rondom het hele gebouw waarin Schoolkitchen zich bevindt verboden.

7.5 De leerling is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van (medewerkers van) Schoolkitchen ter bevordering van een goed verloop van de huiswerkbegeleiding of bijles. Tevens dient de Leerling de gedragsregels te respecteren welke Schoolkitchen nageleefd wenst te zien. In geval van overlast of hinder kan de leerling door Schoolkitchen van verdere deelname aan huiswerkbegeleiding of bijles worden uitgesloten zonder dat in dat geval recht op restitutie van betaalde bedragen ontstaat.

7.6 Leerling en Contractant staan in voor de juistheid van het opgegeven huiswerk en cijfers.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 Hoewel Schoolkitchen zich optimaal inzet om de Leerling te begeleiden in het behalen van de gewenste schoolresultaten, biedt Schoolkitchen geen garantie in dit kader. De overeenkomst leidt derhalve tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

8.2 Contractant aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het toezicht op de huiswerkbegeleiding, bijles en alle andere activiteiten van Schoolkitchen die bij de leerling thuis worden gegeven.

8.3 Schoolkitchen is niet aansprakelijk voor letsel en/of verlies, vermissing of beschadiging van leermiddelen, eigendommen of andere zaken van Leerlingen tijdens het bezoek aan Schoolkitchen, ongeacht of dit zich binnen of buiten het gebouw van Schoolkitchen voordoet,of tijdens bijles thuis.

8.4 Schoolkitchen is niet aansprakelijk voor letsel toegebracht aan Leerlingen door andere Leerlingen of door derden of letsel toegebracht aan derden door Leerlingen, binnen of buiten het gebouw waarin Schoolkitchen zich bevindt.

8.5 Schoolkitchen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele kosten of schade voortvloeiend uit wijzigingen van de tijdstippen en/of de inhoud van de huiswerkbegeleiding en bijles en evenmin voor eventuele schade voortvloeiend uit kennelijke fouten en vergissingen.

8.6 Contractant is tegenover Schoolkitchen aansprakelijk vooralle schade die Schoolkitchen lijdt door toedoen van Contractant of Leerling. De Contractant vrijwaart Schoolkitchen tevens voor eventuele aanspraken van derden die schade (daaronder begrepen letselschade) lijden en welke aan Contractant of Leerling zijn toe te rekenen.

8.7 De aansprakelijkheid van Schoolkitchen, daaronder begrepen aansprakelijkheid voor letsel-en overlijdensschade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Schoolkitchen is verzekerd.

Artikel 9: Overmacht
9.1 Schoolkitchen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

9.2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Schoolkitchen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Schoolkitchen(tijdelijk) niet in staat is de verplichtingen na te komen zoals bijvoorbeeld brand, natuurramp, waterschade, stroomstoring, schade na inbraak, vernielingen epidemie/pandemie.

9.3 In geval van overmacht zal Schoolkitchen zich inspannen en is gerechtigd om een passend alternatief te bieden voor de huiswerkbegeleiding of bijles in een andere vorm(bijvoorbeeld on-line/ digitaal), op een ander tijdstip of op een andere locatie.